„Авто Юнион“ ЕАД емитира облигационен заем в размер на 6,800 хил. лева на 10 декември 2012 г. Падежът за погасяване на главницата е 60 месеца след датата на сключване на емисията – 10 декември 2017 г., като лихвите се плащат на шестмесечен период при 6.75% годишна лихва.

Чрез проведено на 31.08.2015 г. Общо събрание на облигационерите на „Авто Юнион“ ЕАД се приема решение за промяна на условията и параметрите по емисията, която се изразява в промяна на начина на изчисление на „Коефициента на покритие на разходите за лихви“, както и в промяна на лихвения процент на емисията – от 6.75% на 5.5%.

На 08.09.2017 г. Общото събрание на облигационерите на „Авто Юнион“ ЕАД приема решение за нови промени в условията на облигационния заем, а именно:

Удължаване на срока на емисията с 60 (шестдесет) месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 10.12.2022 г.;

Главничните плащания по облигационната емисията се променят, както следва: Изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 10.12.2022 г. (включително) и едно последно плащане по главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г., съгласно приложеният по-долу в т.4 погасителен план;

Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. на 4.5 % на годишна база;

Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно:

Година Дата на плащане Плащане на главница Остатъчна главница Дни в периода База Купонно плащане
0 10.12.2017 6 800 000 183 365 187 512,33
1 10.06.2018 6 800 000 182 365 152 580,82
1 10.12.2018 250 000 6 550 000 183 356 153 419,18
2 10.06.2019 250 000 6 300 000 182 365 146 971,23
2 10.12.2019 250 000 6 050 000 183 365 142 138,36
3 10.06.2020 250 000 5 800 000 183 366 136 125,00
3 10.12.2020 250 000 5 550 000 183 366 130 500,00
4 10.06.2021 250 000 5 300 000 182 365 124 532,88
4 10.12.2021 250 000 5 050 000 183 365 119 576,71
5 10.06.2022 250 000 4 800 000 182 365 113 313,70
5 10.12.2022 4 800 000 0 183 365 108 295,89

1 514 966,10


Резюме

Регистрационен документ

Документ за ценните книжа

Покана за Общо събрание на облигационерите, ISIN BG2100025126

Протокол от ОСО – 31.08.2015

Покана за Общо събрание на облигационерите, ISIN BG2100025126

Протокол от ОСО – 08.09.2017

„Мотобул“ ЕАД емитира облигационен заем в размер на 8 800 000 лева на 13 юни 2018 г. Падежът за погасяване на главницата е 120 месеца след датата на сключване на емисията – 13.06.2028 г., като лихвите се плащат на шестмесечен период при 3.85% на годишна лихва.

Погасителният план на облигационния заем е, както следва:

Година Дата на плащане Плащане на главница Остатъчна главница Дни в периода База Купонно плащане
0 13.06.2018 8 800 000 0 365 0
1 13.12.2018 8 800 000 183 365 169 864,11
1 13.06.2019 8 800 000 182 365 168 935,89
2 13.12.2019 8 800 000 183 365 169 864,11
2 13.06.2020 8 800 000 183 366 169 400,00
3 13.12.2020 8 800 000 183 366 169 400,00
3 13.06.2021 8 800 000 182 365 168 935,89
4 13.12.2021 8 800 000 183 365 169 864,11
4 13.06.2022 8 800 000 182 365 168 935,89
5 13.12.2022 8 800 000 183 365 169 864,11
5 13.06.2023 200 000 8 600 000 182 365 168 935,89
6 13.12.2023 200 000 8 400 000 183 365 166 003,56
6 13.06.2024 200 000 8 200 000 183 366 161 700,00
7 13.12.2024 200 000 8 000 000 183 366 157 850,00
7 13.06.2025 200 000 7 800 000 182 365 153 578,08
8 13.12.2025 200 000 7 600 000 183 365 150 561,37
8 13.06.2026 200 000 7 400 000 182 365 145 899,18
9 13.12.2026 200 000 7 200 000 183 365 142 840,27
9 13.06.2027 200 000 7 000 000 182 365 138 220,27
10 13.12.2027 200 000 6 800 000 183 365 135 119,18
10 13.06.2028 200 000 183 366 130 900,00


Резюме

Регистрационен документ

Документ за ценните книжа