„Авто Юнион“ АД е акционерно дружество, учредено на 25 януари 2005 година. „Авто Юнион“ АД има записан и внесен капитал от 40 млн. лева. Дружеството е с едностепенна форма на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

„Авто Юнион“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Николай Христов Киневски – Изпълнителен член на съвета на директорите

  • Петя Георгиева НиколоваПредседател на съвета на директорите

  • Васил Колев Тодоров – Заместник-председател на съвета на директорите

Законен представител на дружеството е Николай Христов Киневски. Прокурист на съвета на директорите в „Авто Юнион“ АД е Петя Георгиева Николова.

„Авто Юнион” АД Устав (pdf, 2076 Kb)