„Авто Юнион“ АД е акционерно дружество, учредено на 25 януари 2005 година. „Авто Юнион“ АД има записан и внесен капитал от 40 млн. лева. Дружеството е с едностепенна форма на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

„Авто Юнион“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Кирил Бошов – Председател
  • Асен Асенов – Изпълнителен директор
  • Милен Христов – Прокурист

Законен представител на дружеството е Асен Емануилов Асенов. Прокурист в „Авто Юнион“ АД е Милен Асенов Христов.

„Авто Юнион” АД Устав (pdf, 2076 Kb)