Правна бележка.
© Авторско право „Авто Юнион“ ЕАД. Всички права запазени.

Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, анимационните файлове, видео файловете и подредбата им на уебсайта са защитени с авторски права и са предмет на друга защита на интелектуалната собственост. Тези елементи не могат да се копират с търговска цел или за търговско разпространение, нито да се променят или публикуват на други сайтове. Уебсайтът може да съдържа изображения, авторските права върху които са собственост на трети лица.

Гаранции, отговорност.
Информацията на този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушения на права на трети страни. Макар че предоставената информация се смята за точна, не е изключено тя да съдържа грешки или неточности. При никакви обстоятелства „Авто Юнион“ ЕАД не носи отговорност пред когото и да е за никакви специални, непреки или косвени щети във връзка с използването на този материал, освен ако не са причинени в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. „Авто Юнион“ ЕАД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които се поддържат от трети страни, и следователно се отказва от отговорност за всякакви връзки от този уебсайт към други уебсайтове.

Търговски марки.
Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на правата върху търговските марки на производителите с договорни взаимоотношения със свързаните с „Авто Юнион“ ЕАД дружества, включително всички марки, имена на модели, лога и емблеми.

Лицензи.
„Авто Юнион“ ЕАД се стреми да ви предложи иновативен и информативен уебсайт. Въпреки това трябва да знаете, че „Авто Юнион“ ЕАД трябва да защитава интелектуалната си собственост, включително всички патенти, търговски марки и авторски права. Следователно, моля, имайте предвид, че този уебсайт не предоставя никакви лицензи за употреба на интелектуалната собственост на компаниите, част от „Авто Юнион“ ЕАД, или трети страни.

Защита на личните данни.
В някои раздели на уебсайта може да бъде поискано доброволно предоставяне на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта, Вие ги предоставяте на „Авто Юнион“ ЕАД и свързаните с холдинговото дружество компании за изпращане на необходима информация и с цел проучване. Предоставяйки доброволно личната си информация, Вие се съгласявате да ви бъдат изпращани електронни съобщения (e-mail, SMS и други) от „Авто Юнион“ ЕАД във връзка с горното, както и с това „Авто Юнион“ ЕАД да прехвърля вашите лични данни към свързаните компании за гореспоменатите цели. Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на вашите лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „Авто Юнион“ ЕАД на адрес гр. София 1592, бул. “Христофор Колумб” 43 или на e-mail: gdpr@avtounion.bg.

Политика за поверителност