Към 2022 година едно юридическо лице притежава 100% от акциите на „Авто Юнион“ ЕАД с право на глас. Не съществуват физически лица – акционери, които пряко да притежават над 5 на сто от акциите с право на глас.

Всички издадени акции са от еднакъв клас и дават по едно право на глас.

Дружеството „Авто Юнион“ ЕАД не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции, издадени от „Авто Юнион“ ЕAД осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на Дружеството.

Акционери Участие в % Брой акции Номинална стойност (хил. лв.)
„Астерион България“ АД 100% 80,008 40,004
       
ОБЩО 100% 80,008 40,004