Този уебсайт е собственост на “Авто Юнион” ЕАД (бул Христофор Колумб 43, 1592 София, България)

Email: contact@avtounion.bg

„Авто Юнион“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Николай Христов Киневски – Изпълнителен член на съвета на директорите

  • Петя Георгиева Николова – Председател на съвета на директорите (Прокурист)

  • Васил Колев Тодоров – Заместник-председател на съвета на директорите

Единен идентификацион код (ЕИК): 131361786
ДДС №: BG131361786