Този уебсайт е собственост на “Авто Юнион” АД (бул Христофор Колумб 43, 1592 София, България)

Email: contact@avtounion.bg

„Авто Юнион“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Кирил Бошов – Председател
  • Асен Асенов – Изпълнителен директор
  • Милен Христов – Прокурист

Единен идентификацион код (ЕИК): 131361786
ДДС №: BG131361786