Форма на управление

Авто Юнион АД е акционерно дружество, учредено на 25.01.2005 г. Дружеството е с едностепенна форма на управление - Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Авто Юнион АД има записан и внесен капитал от 40 млн. лева. Съветът на директорите се състои от трима членове – Асен Христов, Кирил Бошов и Асен Асенов.